Efter- & videreuddannelse

Om KUV

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed giver den skabende eller udøvende kunstner muligheden for at reflektere over, dokumentere og formidle den erkendelse og indsigt, der opstår i eller knytter sig til den kunstneriske skabelsesproces. Dermed etableres en refleksionspraksis og en dialog om den kunstneriske proces og værket, som strækker sig ud over selve kunstværket og den enkelte kunstner.

Målet for den kunstneriske udviklingsvirksomhed på Den Danske Scenekunstskole er at skabe et refleksions- og udviklingsrum som får betydning for videreudviklingen af scenekunstens fagområder.

Den Danske Scenekunstskole arbejder ud fra Kulturministeriets definition af kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV):

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed er en integreret del af en kunstnerisk proces, der fører frem til et offentligt tilgængeligt resultat og ledsages af en refleksion over såvel processen som præsentationen af resultatet.”

 

Den kunstneriske praksis og den ledsagende refleksion, som indgår i den kunstneriske udviklingsvirksomhed, foregår på højeste niveau. Det forudsættes, at der i tilknytning til det kunstneriske resultat skal foreligge en redegørelse for:

  • Placering af egen kunstnerisk praksis i forhold til eget fagområde nationalt og internationalt.

  • Hvordan projektet bidrager til udviklingen inden for fagområdet.

  • Kritisk refleksion over proces (kunstneriske valg og metode, dialog med netværk og fagmiljøer m.m.).

  • Kritisk refleksion over resultat (egen vurdering i forhold til projektbeskrivelse).

Refleksionerne over den kunstneriske udviklingsvirksomhed skal være offentligt tilgængelige og være af blivende karakter. Kunstneren/forskeren vælger selv medie og præsentationsform, ligesom den ledsagende refleksion ikke nødvendigvis behøver at have skriftlig karakter. Det afgørende er, at der sker en formidling til fagfæller i et medie, som kan anerkendes – og benyttes til bedømmelse af den kunstneriske udviklingsvirksomhed – af fagfæller.

Vægtningen i det enkelte projekt mellem kunstnerisk produkt og refleksion er i praksis variabel, idet den afhænger af det konkrete kunstområde og den konkrete undersøgelse. Den enkelte institution kan vælge at opstille yderligere og mere specifikke krav til kunstnerisk udviklingsvirksomhed, men de institutionelle rammer bør være fleksible af hensyn til den store diversitet, der er i kunstnerisk udviklingsvirksomhed selv inden for samme kunstart.

DDSKS' struktur for KUV og PUV
kommende mål for kuv og PUV
forskning