Efter- & videreuddannelse

Om KUV

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed giver den skabende eller udøvende kunstner muligheden for at reflektere over, dokumentere og formidle den erkendelse og indsigt, der opstår i eller knytter sig til den kunstneriske skabelsesproces. Dermed etableres en refleksionspraksis og en dialog om den kunstneriske proces og værket, som strækker sig ud over selve kunstværket og den enkelte kunstner.

Målet for den kunstneriske udviklingsvirksomhed på Den Danske Scenekunstskole er at skabe et refleksions- og udviklingsrum som får betydning for videreudviklingen af scenekunstens fagområder.

Den Danske Scenekunstskole arbejder ud fra Kulturministeriets definition af kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV):

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed er en integreret del af en kunstnerisk proces, der fører frem til et offentligt tilgængeligt resultat og ledsages af en refleksion over såvel processen som præsentationen af resultatet.”

 

Den kunstneriske praksis og den ledsagende refleksion, som indgår i den kunstneriske udviklingsvirksomhed, foregår på højeste niveau. Det forudsættes, at der i tilknytning til det kunstneriske resultat skal foreligge en redegørelse for:

  • Placering af egen kunstnerisk praksis i forhold til eget fagområde nationalt og internationalt.

  • Hvordan projektet bidrager til udviklingen inden for fagområdet.

  • Kritisk refleksion over proces (kunstneriske valg og metode, dialog med netværk og fagmiljøer m.m.).

  • Kritisk refleksion over resultat (egen vurdering i forhold til projektbeskrivelse).

Refleksionerne over den kunstneriske udviklingsvirksomhed skal være offentligt tilgængelige og være af blivende karakter. Kunstneren/forskeren vælger selv medie og præsentationsform, ligesom den ledsagende refleksion ikke nødvendigvis behøver at have skriftlig karakter. Det afgørende er, at der sker en formidling til fagfæller i et medie, som kan anerkendes – og benyttes til bedømmelse af den kunstneriske udviklingsvirksomhed – af fagfæller.

Vægtningen i det enkelte projekt mellem kunstnerisk produkt og refleksion er i praksis variabel, idet den afhænger af det konkrete kunstområde og den konkrete undersøgelse. Den enkelte institution kan vælge at opstille yderligere og mere specifikke krav til kunstnerisk udviklingsvirksomhed, men de institutionelle rammer bør være fleksible af hensyn til den store diversitet, der er i kunstnerisk udviklingsvirksomhed selv inden for samme kunstart.

DDSKS' struktur for KUV og PUV

 

DDSKS har en struktur for kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed, som bygger på erfaringer fra Statens Scenekunstskole, hvor man siden 2011 har iværksat og gennemført ca. tredive kunstneriske udviklingsprojekter.

Strategien for projekterne, der er finansieret af en fireårig ekstrabevilling fra Kulturministeriet på 400.000 kr., er at opbygge kompetencer inden for KUV-området ved først at aktivere og motivere DDSKS' egne undervisere i udviklingsarbejdet.

I 2014 igangsatte Skuespillerskolen i Odense et KUV-projektsamarbejde med Musikkonservatoriet med henblik på at opbygge kompetenceområdet musik og dramatik. Tanken var, at det tætte og forpligtende samarbejde mellem Skuespilleruddannelsen i Odense og Syddansk Musikkonservatorium kunne samles i et nationalt center for tværæstetik og musikdramatik, idet uddannelserne placeres i et nyt fælles domicil i Odense pr. 1. august 2017.

DDSKS’ uddannelser er relativt godt repræsenteret i den samlede udvikling af kunstnerisk udviklingsvirksomhed på de danske kunstskoler: Statens Scenekunstskole og Dramatikeruddannelsen tegner sig for tre af de i alt syv projekter, der fik projektbevilling fra Kulturministeriets pulje til kunstnerisk udviklingsvirksomhed i 2013, og for to bevillinger i 2014. DDSKS modtog desuden støtte til to projekter i 2015.

kommende mål for kuv og PUV

I de kommende år skal DDSKS styrke videngrundlaget for skolens uddannelser og dermed skabe et stærkt fundament for udviklingen af ny viden, der kan indgå i udformningen af DDSKS' fremtidige undervisning. DDSKS skal derfor åbne sig for nytænkning både internt og eksternt. Den ekspertise, DDSKS har opbygget gennem årene, skal både sættes i spil og udfordres for at skabe nye løsninger og udviklingsmuligheder. Det kræver, at skolens styrker sit fokus på kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed, der ikke er betinget af et eksisterende uddannelsesbehov, men tværtimod udvikler ny viden på områder, der vil danne grundlag for det kommende kandidatniveau.

Det er et vigtigt mål for den kommende aftaleperiode, at DDSKS tiltrækker flere eksterne bevillinger til kunstnerisk udviklingsvirksomhed. Det kræver, at DDSKS udvikler en større faglighed og ekspertise inden for KUV-området, fordi udviklingen af projektbeskrivelser og undersøgelsesfelter stiller stadigt højere krav til projektledernes kompetencer.

I DDSKS’ rammeaftale er det et væsentligt mål, at flere fastansatte undervisere har en udviklingsdimension i deres kunstneriske og/eller pædagogiske arbejde på DDSKS. For at nå dette mål vil DDSKS afholde flere seminarer og projektpræsentationer med henblik på at styrke de ansattes viden om KUV. Fra 2015 til 2016 har DDSKS ydermere iværksat et samlet projekt for viden- og kompetenceudvikling, som omfatter alle fastansatte undervisere. Projektet skal støtte de fastansatte undervisere i deres kunstneriske og/eller pædagogiske udviklingsvirksomhed.

Foruden et tættere internt tværfagligt samarbejde skal en tættere organisatorisk sammenhæng med DDSKS' internationaliseringsenhed sikre ny inspiration til den kunstneriske udviklingsvirksomhed. Målet er, at flere studerende og undervisere deltager i nationale og internationale KUV-seminarer og får mulighed for at tage kortere eller længerevarende ophold på institutioner, som bedriver kunstnerisk udviklingsvirksomhed på højt internationalt niveau.

forskning
DDSKS har tradition for at inddrage forskningsbaseret viden inden for de fagområder, hvor det er frugtbart og relevant. DDSKS er ikke forpligtet på at bedrive forskningsvirksomhed og har derfor ikke en samlet forskningsstrategi, men inddrager ikke desto mindre forskningsbaseret viden inden for en bred vifte af fagområder.