Aftagerpanelets opgave

Aftagerpanelets virke er reguleret af Bekendtgørelse om aftagerpaneler ved Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner. Aftagerpanelets primære opgave er at rådgive rektor om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet samt om udvikling af nye og eksisterende uddannelser og udvikling af nye undervisnings- og prøveformer. Rektor skal drøfte alle væsentlige spørgsmål om uddannelsernes kvalitet, relevans og udvikling med aftagerpanelet. Aftagerpanelet kan afgive udtalelse og stille forslag om alle spørgsmål, der vedrører uddannelsernes kvalitet, relevans og udvikling. Aftagerpanelets anbefalinger og institutionens opfølgning herpå indgår i institutionens årlige rapportering til ministeriet.

Formændene for aftagerpanelerne kan afgive fælles anbefalinger til kulturministeren på tværs af et uddannelsesområde.

Aftagerpanelet kommenterer årligt beskæftigelsessituationen for de færdiguddannede fra uddannelsesinstitutionen.

Sammensætning og udpegning

Aftagerpanelet består af syv eksterne medlemmer, som repræsenterer aftagerne af de færdiguddannede. Medlemmerne skal tilsammen have erfaring med og indsigt i institutionens uddannelsesområde og de ansættelsesområder, som uddannelsesområdet giver adgang til. Medlemmerne udpeges på grundlag af deres personlige egenskaber samt erfaring med og viden om det pågældende arbejdsmarked, herunder - hvis det er muligt - det internationale arbejdsmarked.

Kulturministeren udpeger formanden. Rektor og formanden udpeger sammen de øvrige medlemmer efter drøftelse med Kulturministeriet.

Medlemmerne udpeges for en periode på fire år. Udtræder et medlem af aftagerpanelet, udpeges et nyt medlem for den resterende del af perioden. Medlemmerne kan genudpeges én gang.

Formanden indkalder aftagerpanelet til møde mindst tre gange årligt samt efter behov.

Rektor deltager i aftagerpanelets møder.

Medlemmer af aftagerpanelet for DDSKS

Det aktuelle aftagerpanel for Den Danske Scenekunstskole blev nedsat i august 2015. Det består af følgende medlemmer:

​• Søren Normann Hansen, administrationschef for Den Kongelige Ballet (formand)
• Jens August Wille, teaterchef for Odense Teater
• Tina Tarpgaard, danser og koreograf
• Pernille Plantener Holst, teaterchef for Det Lille Turnéteater